Geschiedenis

200 jaar in woord en beeld

Prudens Van Duyse
Prudens Van Duyse

Oprichting KHOSC 1821 tot de eeuwwisseling 1900

Na enkele jaren Nederlands Bewind in Dendermonde, achtten enkele lokale muziekliefhebbers de tijd rijp om een nieuwe muziekmaatschappij op te richten.  Deze Maatschappij zag het levenslicht op 7 augustus I82I, nadat de inrichters J.B. Claessens, J.B. De Pauw en C.F. Loret op 30 juli aan het stadsbestuur de toelating gevraagd hadden.  Het lag in hun bedoeling reeds ter gelegenheid van kermis voor de eerste maal op te treden. 

De initiatiefnemers vroegen het stadsbestuur hiervoor 600 fr. in de begroting in te schrijven. Het stadsbestuur reageerde positief op deze vraag en besloot op 31 juli 1821 een toelage van 253 gulden 50 cent te voorzien voor de aankoop van de instrumenten, die uiteraard stadseigendom bleven.  Op die manier kon de nieuwe muziekmaatschappij Harmonie Sint-Cecilia op 21 september 1821 onder de beste omstandigheden van start gaan.

In 1822 schreef Prudens VAN DUYSE, die toen 18 jaar was en erelid van de vereniging, een lofdicht in het Frans.  In 1823 bezingt dezelfde dichter, doch nu in het Nederlands, de lof der Toonkunst, het eerste stuk dat van hem verschenen is in druk en dat hij opdroeg aan "de Heeren werkende leden en eereleden der toonkundige maatschappij der H. Cecilia te Dendermonde".

In 1824 beschikt de Maatschappij over haar eerste vaandel, geschonken door Baron Van Den Broucke De Terbecq die als Burgemeester van de Stad Dendermonde een der eerste beschermende leden werd.

De harmonie was er ook bij toen in 1850 de Ros Beiaardommegang uitging ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Academie voor Schone Kunsten en de Rechtbank van Eerste Aanleg.

In het Gulden Boek van de Harmonie prijken op die datum de namen van Koning Leopold I en zijn zonen, Leopold (Hertog van Brabant) en Philippe (Graaf van Vlaanderen).  Verder zijn er ook de handtekeningen te vinden van o.a. De Decker, minister van binnenlandse zaken; De Jaegher, gouverneur van Oost-Vlaanderen; Baron Van den Broucke de Terbecq; Vrambout, Gouverneur vanWest-Vlaanderen; Luitenanrgenraal Renard, Polydoor de Keyser, lord-mayor van Londen, en Oswald de Kerchove de Denterghem

In de archieven van onze Harmonie komt een brief voor van 21 november 1855, die herinnert aan het bekomen van de titel "Koninklijke Maatschappij". De harmonie liet toen een palmhouten stempel maken met centraal het stadswapen en een randschrift Koninglyke Maetschappy van Ste Cecilia Dendermonde.

1865, verscheuring van de harmonie ten gevolge van politieke twisten.  De katholieke leden gaven één na één hun ontslag, zodat na verloop van tijd enkel de liberaal gezinden achterbleven om de maatschappij verder te zetten.  Er wordt een nieuw bestuur gekozen, dat uitsluitend 'uit leden tot de liberale denkwyze behoorende' was samengesteld. Het weekblad "De Onpartijdige" van 5 juli 1868 blokletterde dan ook 'De koninglijke muziekmaetschappij Ste Cecilia dezer stad, is liberael geworden'.  Men keek toen uit naar een nieuw lokaal, dat eind juni 1868 werd in gebruik genomen.  Dit "Lokaal der verenigde Liberale genootschappen", later bekend als Lokaal Casino, was gelegen in de Wijngaardstraat (Oude Vest) en voorzien van een ruime tuin, waarin jaarlijks een Vlaamse Kermis werd ingericht.


KHOSC Dendermonde 1910
KHOSC Dendermonde 1910

Van 1900 tot WOII

In deze vooroorlogse periode verleende de harmonie geregeld haar medewerking aan belangrijke openbare feesten en allerlei feestelijkheden in de liberale familie. Een jaarlijkse activiteit was tot in 1914 de organisatie van een verklede optocht van de harmonie op carnavalsdinsdag.

Op 4 en 5 september 1914 ging het ganse patrimonium en archief van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia op enkele uren tijd verloren in de stadsbrand moedwillig aangestoken door de Duitse troepen die in Dendermonde tevergeefs de overtocht over de Schelde hoopten te forceren. Het lokaal Casino, waar de harmonie elke dinsdag haar repetities hield, brandde compleet uit. Daarbij gingen alle partituren, vaandels, enz. verloren. Het zou jaren duren voordat men de vroegere activiteiten op een meer beperkte schaal kon hervatten.

In 1928 werd de Samenwerkende Maatschappij Casino gesticht.  Deze namen het initiatief om in een tuin in de Sint-Jorisgilde een prachtig nieuw lokaal in te richten, later bekend als "de Roxy".

Na een nieuwe stopzetting van de activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd eind 1944 terug van wal gestoken, aanvankelijk in het lokaal van De Koornbloem in de Lindanusstraat en later terug in de Roxy (vroegere Casino).


KHOSC Dendermonde 1996
KHOSC Dendermonde 1996

Op naar een nieuw millennium

In 1957 worden alle instrumenten vernieuwd of aangepast, een jaar later worden de trommelaars uitgebreid met een tamboer-majoor en vier geüniformeerde trommelaarsters.

In 1961 bereikte men het absolute hoogtepunt met een promotie naar eredivisie, een afdeling waarin men herbevestigde tot in 1971.

In 1965 werd een volledige reorganisatie van het bestuur doorgevoerd. Advokaat Frans Verberckmoes werd voorzitter, Dhr. Andre Callebaut werd secretaris en ook Mevr. Beurms-Vincke werd opgenomen in het bestuur.

In 1971 vierde de harmonie haar 150-jarig bestaan met een academische zitting, een galabal, een banket, en een galaconcert van het Groot Harmonie-orkest van de Muziekkapel der Gidsen.  Verder was er ook een grootse optocht met taptoe op de Grote Markt.Voor die gelegenheid werden ook alle spelende leden in een nieuw uniform gestoken.

In 1980 wordt de harmonie aangevuld met een nieuw majorettenkorps 'De Eekhoorntjes'.

In 1981 werd met de nodige luister het 160-jarig bestaan gevierd met een optocht door de stad, een concert op de Grote Markt en een feestzitting in zaal Casino.  De jubilerende vereniging ontving er een nieuw vaandel van de PVV Vrouwenbond van Dendermonde.

In 1996 viert de harmonie haar I75-jarig bestaan.  Ze telt op dat ogenblik ca. 45 spelende leden, trommelaars en majoretten. Van 21 tot 23 september 1996 werd het 175-jarig bestaan gevierd met een Academische Zttting in het stadhuis, de publicatie van een lijvige jubileumbrochure, een tentoonstelling, een galaconcert, een banket en diverse wandel- en kioskconcerten.  Tijdens het afsluitende Jubileumconcert voerde de maatschappij de voor deze gelegenheid geschreven jubileummars 'Spearmint' uit.

KHOSC Dendermonde 2011
KHOSC Dendermonde 2011

Van 2000 tot 2020

In 2001 neemt Kris Verberckmoes het voorzitterschap over van zijn vader.

In 2011 viert men het 190- jarig bestaan met een Academische zitting op het stadhuis, een optocht door de stad in nieuwe uniformen en een Galaconcert in CC Belgica.

Begin 2013 worden twee nieuwe mensen aangetrokken in het bestuur, Willy Ophalvens als penningmeester en Gert Peleman als bestuurslid en instructeur van de Mallet Percussion Band "Sint-Cecilia" Dendermonde.  Met dit laatste wordt er verdergegaan op de jarenlange traditie van een trommelkorps ("Willem Loret"), weliswaar in een modern jasje gestoken.

Eind 2014 voerde de Koninklijke Harmonie St. Cecila Dendermonde een naamwijzeging door.  Voortaan worden zij genoemd als Koninklijk Harmonie Orkest St. Cecilia. Tevens wijzigden zij hun statuut van feitelijke vereniging naar dat van een vzw.

Begin 2017 heeft Gert Peleman de taak op zich genomen om het Harmonie Orkest te leiden