Privacy verklaring - GDPR

KHOSC-vzw

Koninklijk Harmonie Orkest Sint Cecilia Dendermonde

GDPR - Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: "General Data Protection Regulation") is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. 

Vanaf 25 mei 2018 moeten wij bij een controle of betwisting actief kunnen aantonen dat er volgens de nieuwe wetgeving werd gehandeld.

Elke organisatie, ook vzw's en feitelijke verenigingen die persoonsgegevens gebruiken, opslaan of verwerken, vallen onder de regelgeving en moeten zich in orde stellen.

Kortom: ook het KHOSC moet hieraan voldoen.

Belangrijkste verplichting die de GDPR oplegt aan verenigingen, naast het bijhouden van een correct register (zie verder), betreft het opstellen van een zogenaamde 'privacyverklaring', welk document u bij deze leest.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van het KHOSC. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.  Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Onze website maakt geen gebruik van functionele en analytische cookies.

Hoewel het KHOSC weinig of geen gevoelige gegevens bijhoudt van haar leden (medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.) geloven wij niettemin zeer sterk in de correcte behandeling van de weinige data die wij van onze leden opvragen en kennen.

Uw privacy en tevredenheid is ons hoogste goed. Verwerking van uw persoonsgegevens is zodoende beperkt tot enkel die gegevens dewelke minimaal nodig zijn voor de doeleinden die nuttig zijn voor het KHOSC (zie verder).

Welke gegevens houden wij van u bij? 

Behoudens naam, adres, e-mailgegevens, telefoonnummer en geboortedatum vragen wij van u eigenlijk geen info.

Wij verwerken alleszins geen gevoelige gegevens

Voor minderjarigen gebeurt deze informatievergaring via - en met toestemming van - de ouders. Het register (zie hoger) is een elektronisch, actief document waarin wij als vereniging deze gegevens stockeren.  Het is een levend instrument dat evolueert naarmate de activiteiten van onze organisatie zich verder ontwikkelen. Nieuwe leden verschijnen in ons ledenregister.  Wie geen lid meer is, verdwijnt onmiddellijk.  Dit register wordt bijgehouden en up to date gehouden door onze leden van de Raad van Bestuur zijnde :

Kris Verbercmoes, Gert Peleman, André Callebaut, Willy Ophalvens.

Verwerking op PC : Willy Ophalvens

Rechten van personen die genoteerd zijn in de DB

Als organisatie staan wij er volkomen achter dat u op eenvoudige aanvraag daartoe, recht

heeft op inzage en kopij van uw gegevens, aanpassing ervan waar deze onjuist zouden

blijken, alsook tot onmiddellijke schrapping ervan uit onze database.

Bovendien dwingen wij niemand om enige gevoelige gegevens mede te delen, zoals reeds

aangehaald.

Het KHOSC heeft daar geen belang bij.

Indien u hierover meer inlichtingen wenst kan u één van de genoemde bestuurders aanspreken, of mailen naar willy.l.ophalvens@skynet .be

Wat houden wij bij in het register

Alle persoonsgegevens zijnde :

Naam, voornaam, adres, instrument (muzikant), eventueel: telefoonnummer, e-mailadres

Hoe houden wij dit bij?

Alle gegevens worden opgeslagen in een databestand (DB) in MySQL.

Dit bestand (op PC) staat NIET online.

Waarom houden wij dit bij?

Alle adressen in ons bezit worden gebruikt om:

Uitnodigen van de muzikanten om mee te spelen op concerten.

Opstellen van te verzekeren muzikanten en helpers.

Uitnodigen van personen op deze concerten, eetfestijnen enz

Onze DB is NIET ter beschikking voor derden.Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw

privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw

persoonsgegevens om te gaan. De laatste aanpassing dateert van juni 2019

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij.  Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengenen er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten:

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw

persoonsgegevens, contacteer dan  willy.l.ophalvens@skynet.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites:

privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

KHOSC- privacyverklaring V1.0 12 juni 2019